Reglament

REGLAMENT

1. Cursa oberta a tothom que accepti i respecti el present reglament. Podran participar totes les persones, federades o no, fins a un límit de 3.000 inscrits.

2. Cursa oberta a totes les edats (amb autorització dels tutors/tutores legals dels menors).

3. Lloc de sortida i lloc d’arribada: Plaça de la Vila (davant Ajuntament).

4. L’hora de sortida de la cursa serà a les 17:00 hores, el dissabte 31 de desembre de 2023. 

5. Les categories es regiran pel sexe.
Els premiats seran el 1r, 2n 3r masculí i femení de:
– GENERAL

6. Hi haurà premis per disfresses:
– MILLOR DISFRESSA INDIVIDUAL DE GALL I GALLINA
– MILLOR DISFRESSA COM A COMPARSA

7. L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat i l’edat de l’atleta.

8. Trofeus i medalles: als 3 primers homes i dones.

9. És obligatori portar el dorsal ben visible al pit.

10. Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la cursa, la decisió de l’organització serà inapel·lable.

11. L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui comportar als inscrits, abans, durant o després d’efectuar-se. L’organització té contractada una pòlissa d’assegurança de RC. Pel sol fet de participar s’accepta el present reglament, mentre allò que caigui fora d’ell, queda sota la decisió de l’organització.

12. Aquesta cursa i competició es regeix pel reglament propi de la mateixa.

13. La cursa està degudament senyalitzada i autoritzada.

14. No s’admetrà seguir la cursa amb vehicles (cotxes, motos, bicicletes) no autoritzats.

15. L’organització guardarà els obsequis i els trofeus 15 dies, a partir d’aquesta data ja no s’entregaran.

16. Les classificacions es publicaran a la web de la cursa http://www.cursadelgall.cat .

17. Dret d’inscripció:
Cursa 5 km: 15,00 €
Fora de termini al web entre el 27 i 30 de desembre (sense dorsal personalizat: 17€
Fora de termini el dia de la Cursa: 19,00 €.
Socis i sòcies del CMSC: 10,00 €

18. La cursa es considerarà tancada 75 minuts després d’haver donat la sortida.

19. En cas de superar aquest temps, i continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat del corredor/a.

20. No s’admetran en cap cas devolucions de la inscripció. Només s’admetran canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins 24 hores abans del tancament del període d’inscripció que figura en el reglament de la cursa. A partir de l’últim dia del període d’inscripcions fixat, no s’acceptarà cap tipus de modificació.

21. L’organització de la prova informa als participants que les seves dades es publicaran als llistats de resultats, entenent que la participació en la competició implica l’acceptació d’aquesta condició.

22. El Participant autoritza expressament als organitzadors i/o sponsors de la Prova a utilitzar qualsevol mitjà de registre de l’Esdeveniment, i a prendre fotografies i imatges i/o filmar-lo, gravar la seva veu, sons i/o testimonis, una vegada s’inscrigui a la Prova, podent els citats donar a dites imatges i sons qualsevol us legítim, inclús comercial.
En tal sentit, el Participant cedeix en aquest acte de forma gratuïta i irrevocable a favor de l’Organitzador i/o sponsors de la Prova els seus drets d’imatge, nom i veu per a ús lliure i il•limitat per part d’aquests en tots els mitjans de comunicació, incloent internet, una vegada que s’inscrigui a la Prova i/o participi en ella, sense obligació per part d’ells de pagament o contraprestació alguna. El participant reconeix que el material que s’obtingui es propietat de l’Organitzador i/o sponsors de la Prova, i que la present cessió no caducarà en el temps, pel que totes aquelles fotografies, imatges o sons de qualsevol tipus obtingudes en ocasió de la Prova, així com les dades personals i biogràfiques del Participant, podran ser utilitzats en qualsevol moment, podent inclús l’Organitzador i/o sponsors de la Prova cedir-los a tercers, encara després de la finalització de la Prova.
El Participant entén que el present es un document legal important relacionat amb la seva participació a la Prova i renuncia expressament a efectuar a l’Organitzador, sponsors o altres relacionats amb la Prova qualsevol tipus de reclamació i/o querella en relació amb el mateix, a la Prova, a la cessió de drets aquí efectuada i/o a l’ús per part dels mateixos de les seves imatges, veu, sons i dades personals.

Per consultes o aclariments sobre aquest apartat caldrà que us adreceu al correu: cmsc@cmsc.cat